ALKOHOLBEHANDLING DER VIRKER

Aktiv alkoholisme kan standses – og livet kan blive godt igen!

Definition af alkoholisme:

Alkoholisme er en primær, kronisk sygdom, hvor genetiske, psykosociale og miljømæssige faktorer influerer på dens udvikling og manifestation. Sygdommen er ofte fremadskridende og dødelig.

I dag findes der ca. 700.000 danskere som har et skadeligt alkoholforbrug og tallene er stærkt stigende. Man anslår at der er ca. 28.000 hospitalsindlæggelser på grund af alkoholforbrug, hertil skal adderes andre sygdomme som er opstået på baggrund af et skadeligt forbrug.

Behandlingen og viden om alkoholisme er stadig tabu belagt og med manglende indsigt i hvilke behandlinger som har den største succesrate over en 5-årig periode.

Kommunerne lider under manglende sundhedsøkonomiske beregninger af alkoholismens konsekvenser, men gør deres bedste i henvisning til diverse ambulante behandlingssteder.

Vores erfaring og holdning til en succesfuld behandling er, at det kræver både et længerevarende forløb over mindst 5 uger hvor kognitiv terapi og indsigt i sygdommen alkoholisme er i højsædet. Succes forudsætter reel erkendelse af magtesløshed overfor alkohol, viljen til at blive ædru og flid til at til at arbejde med det hele resten af livet.

Den kognitive terapi har intet med religion at gøre og når vi rutinemæssigt anbefaler fortsættelse af arbejdet i AA fællesskabet efter endt succesfuld behandling, er det blandt andet fordi en lang sund ædruelighed for resten af livet bedst opnås ved at fortsætte det personlige udviklingsprogram, der initieres i forbindelse med behandlingen, i et indforstået og kærligt favnende fællesskab

Vi som stiftende familie ved – og har mærket på egen krop og familie – at det er en rigtig god investering i både menneske, sundhed og samfund!

Steen Svartzengren, 54 år, er uden tilbagefald i snart ni år. Steen gennemgik succesfuld behandling med 12-trins programmet og rationel kognitiv terapi i 2009. Linda og Steen Svartzengren og deres sammenbragte familie har oplevet det meste i forbindelse med alkoholismens udvikling i den tredie og sidste hæslige fase. Derfor var det naturligt efter Steen’s veloverståede behandling i privat regi, efter samling af familien og reetablering af familiens forretnings-aktiviteter at anvise en vej og et håb for andre ved økonomisk at støtte et behandlingsforløb. Den alkoholbehandling som stifterne havde set virke, er ikke blot effektiv, men også forholdsvis kostbar; ca. 100.000 kr. for et forløb.

Ansøgning om støtte til et alkoholbehandlingsforløb

Fonden udvælger og hjælper afhængige i løbet af året på baggrund af individuelle ansøgninger og grundige vurdering. Heri indgår et samlet billede af den afhængige; især mental parathed og tidligere alkoholhistorie. Se ansøgning om støtte til behandling